Δήλωση Πατριαρχών και Προκαθημένων των Εκκλησιών της ΙερουσαλήμΔήλωση Πατριαρχών και Προκαθημένων των Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με το romfea.gr το Πατριαρχείο και οι Προκαθημένων των Χριστιανικών Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ, έκαναν την παρακάτω κοινή δήλωση, μετα απο συναντηση οπου εγινε στην Ιερουσαλήμ

«Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν…», (Γενέσ. 1,27).

Σήμερον συνεκλήθη Ἐπιτροπή ἐκτάκτου ἀνάγκης τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ διά προσευχήν καί διαβούλευσιν ἀναφορικῶς πρός τήν σοβαράν ἀνθρωπιστικήν κρίσιν, ἡ ὁποία ἔχει πλήξει πάντας ἡμᾶς.

Ἡ ἠγαπημένη μας Ἁγία Γῆ ἤλλαξεν δραματικῶς τήν περασμένην ἑβδομάδα. Γινόμεθα μάρτυρες ἑνός νέου κύκλου βίας τῆς ἀδικαιολογήτου ἐπιθέσεως ἐναντίον ἀμάχων εἰς τό Ἰσραήλ.

Αἱ ἐντάσεις αὐξάνονται ὁλοέν καί περισσότερον καί ὁλοέν καί περισσότεροι ἀθῷοι καί ἀνυπεράσπιστοι ἄνθρωποι πληρώνουν τό ὑπέρτατον τίμημα, ὡς διαφαίνεται ἐναργέστατα ἐκ τοῦ δραματικοῦ ἀριθμοῦ θανάτων καί καταστροφῶν εἰς τήν Γάζαν.

Ἡ ἐντολή ὅπως ἐκκενωθῇ τό βόρειον τμῆμα τῆς Γάζης καί ἀπαιτηθῇ ἀπό 1.1 ἑκατομμύριον ἀνθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πάντων τῶν μελῶν τῶν ἐκεῖ

Χριστιανικῶν μας ποιμνίων – νά μετεγκατασταθοῦν εἰς τόν νότον ἐντός 24 ὡρῶν θά ἐμβαθύνῃ μόνον μίαν ἤδη καταστροφικήν ἀνθρωπιστικήν τραγῳδίαν.

Ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός τῆς Γάζης στερεῖται ἠλεκτρισμοῦ, νεροῦ, προμηθειῶν καυσίμων, τροφίμων καί φαρμάκων.

Συμφώνως πρός πηγάς τοῦ ΟΗΕ, 423.000 ἄνθρωποι ἤδη ἐξετοπίσθησαν, λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκιῶν αὐτῶν.

Πολλοί πολῖται εἰς τήν Γάζαν μᾶς εἶπαν ὅτι δέν ὑπάρχουν ρεαλιστικοί τρόποι, διά τῶν ὁποίων οὗτοι δύνανται νά μετακινηθοῦν πρός οἱανδήποτε κατεύθυνσιν.

Καλοῦμεν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, τῇ στηρίξει τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος, νά ἐπιτρέψῃ τήν εἴσοδον ἀνθρωπιστικῶν προμηθειῶν εἰς τήν Γάζαν, οὕτως ὥστε αἱ χιλιάδες ἀθῴων πολιτῶν νά λάβουν ἰατρικήν περίθαλψιν καί τάς ἀπαραιτήτους προμηθείας.

Ἐπί πλέον, καλοῦμεν ὅλας τάς παρατάξεις νά ἀποκλιμακώσουν τόν πόλεμον τοῦτον, προκειμένου νά σωθοῦν ἀθῷαι ζωαί, ἐν ᾧ ταυτοχρόνως ὑπηρετοῦμεν τήν ὑπόθεσιν τῆς δικαιοσύνης.

Τέλος, διά τήν ὑποστήριξιν πάντων ὅσοι ἔχουν ὑποφέρει ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου τούτου καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι πλήττονται ἀπό τήν βίαν, καλοῦμεν τόν λαόν τῶν Κοινοτήτων ἡμῶν καί ὅλους ὅσοι διαθέτουν καλήν θέλησιν παγκοσμίως, νά τηρήσουν Ἡμέραν Προσευχῆς καί Νηστείας, τήν Τρίτην, 17ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπάρχει ἀκόμη χρόνος διά τήν παῦσιν τοῦ μίσους.

Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ

ΠΗΓΗ: romfea.gr